A k t u a l n o ś c i
Dziennik podawczy / Kadry
12 276 23 60
dz. administracji - wew. 32
dz. finansowy - wew. 33,35
dz. czynszu - wew. 34
gł. księgowa - wew. 40
dz. techniczny - wew. 38
kier. DT i AB - wew. 39
Fax
12 276 26 88
Dział techniczny
12 276 24 33
awarie po 1500
608 434 683
e-mail : biuro@pgm.skaw.pl
A D M I N I S T R A C J A
Poniedziałek :    800 - 1700
Wtorek :              800 - 1600
Środa :                 800 - 1500
Czwartek :          700 - 1500
Piątek :                700 - 1500
D Z I A Ł   T E C H N I C Z N Y
Pon-Pt                  700 - 1500


 
 
 
wtorek, 02.06.2015r

!! UWAGA !!

- WAŻNA INFORMACJA -

    Uprzejmie informujemy Mieszkańców obsługiwanych przez
PGM Sp. z o.o., że 5 czerwca 2015 jest dniem wolnym od pracy.

--> 5 czerwca 2015r. - dzień wolny od pracy.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

poniedziałek, 18.05.2015r


wtorek, 05.05.2015r


poniedziałek, 30.03.2015r


czwartek, 15.01.2015r

!! UWAGA !!

- WAŻNA INFORMACJA -

    Uprzejmie informujemy Mieszkańców obsługiwanych przez
PGM Sp. z o.o., że w oświadczeniu zamieszczonym w książeczkach mieszkaniowych na rok 2015
została zamieszczona błędna data.

--> Błędna data 2015r.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

sobota, 06.12.2014r        


wtorek, 04.11.2014r

!! UWAGA !!

- WAŻNA INFORMACJA -

    Uprzejmie informujemy Mieszkańców obsługiwanych przez
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., że na podstawie
art. 129 § 1 Kodeksu Pracy, dzień 10 listopada 2014 jest dniem wolnym
od pracy w zamian za Święto Wszystkich Świętych
przypadające w sobotę.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

wtorek, 05.08.2014r

    Uprzejmie informujemy Mieszkańców, że rozszerzyliśmy naszą stronę o dodatkową zakładkę Cenniki na której prezentujemy ceny podstawowych mediów.


czwartek, 17.04.2014r

!! UWAGA !!

- WAŻNA INFORMACJA -

    Uprzejmie informujemy Mieszkańców obsługiwanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., że na podstawie art. 129 § 1 Kodeksu Pracy, dzień 2 maja 2014 jest dniem wolnym od pracy w zamian za Święto Konstytucji 3-go Maja przypadające w sobotę.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

wtorek, 08.04.2014r


poniedziałek, 10.02.2014r

!! UWAGA !!

- WAŻNA INFORMACJA -

--> CENTRALNA CIEPŁA WODA - Informacja dla mieszkańców
        zasobów zarządzanych przez PGM.


--> Prawidłowa wentylacja.

--> Zakłócanie spokoju.

--> Rozliczenie wody i ścieków za 2013 r.

--> Uwaga !!! - Zmiana terminu odbioru odpadów.

wtorek, 28.01.2014r

!! UWAGA !!

- WAŻNA INFORMACJA -


    Uprzejmie prosimy o zainteresowanie się tematem związanym
z zatruciami tlenkiem węgla. Temat jest szczególnie ważny
w okresie zimowym kiedy z powodu chłodu staramy się uszczelniać
swoje mieszkania.

--> Uwaga : Czad - cichy zabójca.


wtorek, 17.12.2013r

!! UWAGA !!

- WAŻNA INFORMACJA -


    Uprzejmie informujemy Mieszkańców obsługiwanych przez Przedsię-
biorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., że biuro PGM w dniu 24.12.2013 oraz w dniu 31.12.2013 r. będzie czynne w niżej podanych godzinach:

             w dniu 24.12.2013 r. do godz. 12-00,
             w dniu 31.12.2013 r. do godz. 13-00,

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

piątek, 13.12.2013r


poniedziałek, 02.12.2013r

!! UWAGA !!

- WAŻNA INFORMACJA -

        Zmiana godzin pracy Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

        Uprzejmie informujemy, że od dnia 01 grudnia 2013 roku zmianie ulegają godziny pracy PGM sp. z o.o.

Dział Administracyjny czynny będzie w godzinach:
poniedziałek :              8.00 - 17.00
wtorek :                        8.00 - 16.00
środa :                          8.00 - 15.00
czwartek, piątek :        7.00 - 15.00

Dział Obsługi Technicznej czynny będzie w godzinach:
poniedziałek - piątek : 7.00 - 15.00

poniedziałek, 02.12.2013r

Z A W I A D O M I E N I E

        Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że został urucho- miony nowy program dzięki któremu każdy Dysponent lokalu może mieć dostęp do kartoteki swojego lokalu. Aby uzyskać dostęp należy wejść na stronę internetową Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Skawinie, ul. Bukowska 1,

                www.pgm.skaw.pl

uruchomić zakładkę e-czynsze, następnie wpisać login i hasło.

        Zainteresowane osoby proszone są o zgłoszenie się do biura PGM celem odbioru indywidualnego loginu i hasła dostępu.

środa, 19.06.2013r

OGŁOSZENIE

           Informujemy, że awaria linii telefonicznych została usunięta
           i wszystkie numery telefonów działają prawidłowo.

poniedziałek, 17.06.2013r

INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚMIECI

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skawina właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1) Wyposażenie nieruchomości w dostateczną ilość pojemników służących
    do gromadzenia odpadów komunalnych, wynikające z zapisów niniejszego
    Regulaminu.
2) Zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych
    oraz gromadzenie ich w odpowiednio przeznaczonych na ten cel
    pojemnikach lub obok pojemników, co dotyczy frakcji
    wyselekcjonowanych odpadów, które ze względu na swoje
    rozmiary lub masę nie mogą być umieszczane
    w pojemnikach (np. odpady wielkogabarytowe,
    zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny).
3) Przeznaczenie części nieruchomości na własne lub wspólne
    z właścicielami innych nieruchomości miejsce gromadzenia odpadów
    z zachowaniem przepisów § 22 oraz § 23 Rozporządzenia Ministra
    Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
     technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
    Pojemniki winne być ustawione na równej powierzchni, w miarę możliwości
    utwardzonej, zapewniającej utrzymanie czystości i porządku w miejscu
    gromadzenia odpadów.
4) Utrzymywanie we właściwym stanie sanitarnym i technicznym pojemników
    służących do gromadzenia odpadów komunalnych, w szczególności:
        a) pojemniki winny być wyposażone w szczelną pokrywę
              zabezpieczającą gromadzone odpady przed dostępem zwierząt
              oraz opadami atmosferycznymi;
        b) pojemniki winny być poddane co najmniej raz na
              kwartał dezynfekcji;
        c) pojemniki winny być systematycznie naprawiane i konserwowane,
              zachowując swój estetyczny i użytkowy wygląd;
5) Zapewnienie łatwego, bezpiecznego oraz bezkolizyjnego dostępu
    przedsiębiorcy do pojemników oraz zgromadzonych odpadów,
    umożliwiający odbiór odpadów z nieruchomości, w dniu ich
    odbioru. Odpady winny być zgromadzone przy granicy nieruchomości
    lub w obrębie nieruchomości w miejscu publicznie dostępnym


Dodatkowo w przypadku terenów zabudowy wielorodzinnej zarządzanej
przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
w Skawinie zobowiązani są do:

Posadowienia (w miarę możliwości) pojemników do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych w zadaszonej altanie

Zapewnienia dogodnego dojazdu przedsiębiorcy do miejsca gromadzenia odpadów

Utrzymywania we właściwym stanie sanitarnym i technicznym altan śmietnikowych, w tym poddania ich co najmniej raz na kwartał dezynfekcji

Utrzymywania porządku wewnątrz altan oraz na zewnątrz altan

Budowy i remontu altan śmietnikowych oraz miejsc gromadzenia odpadów

W przypadku utrzymywania miejsc gromadzenia odpadów, w tym altan śmietnikowych przez więcej niż jednego zarządcę nieruchomości - odpowiedzialność za wywiązanie się z obowiązków ciąży na nich solidarnie.


JEŚLI MIESZKASZ W BLOKU LUB NA OSIEDLU:

- Obowiązek sprawdzenia i wypowiedzenia umowy na wywóz śmieci
      przejmuje na siebie Zarządca
- Zarządca zobowiązany jest ustalić z mieszkańcami, czy będą segregować
      śmieci czy nie. Dowiedz się, w jaki sposób podejmiecie tę decyzję.
      Zachęcaj sąsiadów do sortowania. Wówczas zapłacicie niższą stawkę
      za wywóz odpadów!
- Deklaracja o wysokości opłaty za odbiór śmieci musi być złożona do gminy
      w imieniu wszystkich mieszkańców danej Wspólnoty Mieszkaniowej przez
      jej Zarządcę
- Jeśli chcesz wiedzieć się więcej o szczegółach działania nowego systemu
      w swojej gminie, śledź jej stronę internetową lub pytaj w Urzędzie Gminy

A JAKIE SĄ ZADANIA GMINY ?

- Stworzenie nowego systemu wywozu śmieci na swoim terenie
- Wyłonienie w konkurencyjnym przetargu firmy, która będzie
      odbierać odpady od wszystkich mieszkańców gminy
- Podpisanie umowy z firmą wywozową
- Ustalenie wysokości opłat za śmieci posegregowane i zmieszane
      dopilnowanie, aby wybrana w przetargu firma przekazywała jak najwięcej
      śmieci do odzysku i recyklingu, a jak najmniej - na wysypisko
- Zmniejszenie ilości odpadów trafiających na wysypiska do poziomu
      obowiązującego w krajach unijnych
- Stworzenie warunków umożliwiających mieszkańcom segregację śmieci
- Informowanie mieszkańców o nowym systemie

SEGREGUJĄC PAMIĘTAJ TEŻ O TYM, ABY:

- Zgniatać puszki, kartony i butelki plastikowe przed wrzuceniem
      do pojemnika
- Wyrzucać butelki bez nakrętek i korków
- Sprawdzać znak na opakowaniu, który informuje o tym, co należy
      z nim zrobić po wykorzystaniu zawartości


Na terenie Gminy Skawina od 1 lipca 2013 r. będzie czynny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) do którego mieszkańcy w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą mogli oddawać:

      - szkło
      - tworzywa sztuczne
      - makulaturę, metale
      - opakowania wielomateriałowe
      - odpady wielkogabarytowe
      - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
      - gruz budowlany i rozbiórkowy
      - opony
      - odpady zielone
      - baterie i akumulatory, jarzeniówki
      - odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych tj.
          opakowania zawierające resztki farb, lakierów, rozpuszczalników,
          środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych,
          benzyn oraz opakowania po aerozolach


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
zlokalizowany będzie w Skawinie przy ulicy Podbory


OTO 10 PORAD, JAK ŚMIECIĆ MNIEJ:


1. Kupuj tyle, ile naprawdę potrzebujesz
2. Wybieraj produkty trwałe
3. Wybieraj produkty w dużych opakowaniach
4. Idziesz na zakupy? Weź torbę z domu
5. Zamiast zwykłych, jednorazowych baterii stosuj
          akumulatorki, które można wielokrotnie ładować
6. Wybierz szklaną butelkę zwrotną zamiast butelki plastikowej.
         Szklana butelka może być wykorzystana powtórnie nawet 15 razy,
         podczas gdy butelka plastikowa jest jednorazowa
7. Unikaj produktów zapakowanych w wiele warstw
8. Jeśli masz przydomowy ogródek, kompostuj odpady spożywcze,
         które stanowią 31% wytwarzanych przez Ciebie śmieci.
         Posłużą do nawożenia Twojego ogrodu Obecna technologia pozwala
         przechowywać kompost w sposób bezpieczny i nieuciążliwy
9. Zwracaj uwagę na daty przydatności do spożycia
10. Unikaj jednorazowych produktów np. plastikowych sztućców na grilla
         czy papierowych talerzyków


wtorek, 11.06.2013r

OGŁOSZENIE


           Informujemy, że w związku z awarią linii telefonicznych

           utrudniony jest kontakt telefoniczny z PGM Sp. z o.o.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

           O usunięciu awarii niezwłocznie Państwa powiadomimy.


czwartek, 09.05.2013r

OGŁOSZENIE

           Informujemy o możliwości wynajęcia dwóch garaży murowanych, wyposażonych w energię elektryczną, na zamykanym i monitorowanym terenie PGM Sp. z o.o. przy ul. Bukowska 1 w Skawinie.

Koszt wynajęcia garażu wynosi 200,00 zł netto/miesiąc.

Więcej informacji pod nr telefonu 12 276-23-60 wew. 39 lub 608-434-683.


wtorek, 26.03.2013r
czwartek, 14.03.2013r
            Harmonogram Zebrań Wpólnot Mieszkaniowych w 2013 roku                                            w Budynku PGM ul. Bukowska 1

    Tutaj można pobrać harmonogram zebrań wspólnot w 2013 ---> Plik PDF :

15.03.2013 - 16.30 (piątek) wspólnota : Pułaskiego 2
------ Świetlica -- Przedstawiciel PGM : Andrzej Krzan

15.03.2013 - 16.00 (piątek) wspólnota : Kościuszki 10
------ Pokój nr 2 -- Przedstawiciel PGM : Jolanta Klimas

15.03.2013 - 16.00 (piątek) wspólnota : Poniatowskiego 7
------ Pok. Nauczycielski -- Przedst. PGM : Anna Kolud

16.03.2013 - 09-00 (sobota) wspólnota : Spółdzielcza 5
------ Świetlica -- Przedstawiciel PGM : Andrzej Krzan

16.03.2013 - 11.00 (sobota) wspólnota : Szkolna 4
------ Świetlica -- Przedstawiciel PGM : Andrzej Krzan

16.03.2013 - 13.00 (sobota) wspólnota : Ogrody 8
------ Świetlica -- Przedstawiciel PGM : Andrzej Krzan

18.03.2013 - 16.30 (poniedziałek) wspólnota : Tyniecka 19
------ Pokój nr 9 -- Przedstawiciel PGM : Jolanta Klimas

18.03.2013 - 16.00 (poniedziałek) Głowackiego 2
------ Pokój nr 2 -- Przedstawiciel PGM : Anna Kolud

18.03.2013 - 16.00 (poniedziałek) Słoneczna 11
------ Świetlica -- Przedstawiciel PGM : Władysława Morek

19.03.2013 - 16.00 (wtorek) Spółdzielcza 3
------ Pokój nr 9 -- Przedstawiciel PGM : Anna Kolud

19.03.2013 - 16.00 (wtorek) Kościuszki 2
------ Świetlica -- Przedstawiciel PGM : Jolanta Klimas

19.03.2013 - 16.00 (wtorek) Poniatowskiego 1
------ Pokój Nauczycielski -- Przedstawiciel PGM : Andrzej Krzan

19.03.2013 - 16.00 (wtorek) Pułaskiego 5
------ Pokój nr 2 -- Przedstawiciel PGM : Władysława Morek

20.03.2013 - 16.00 (środa) Energetyków 1
------ Pokój nr 9 -- Przedstawiciel PGM : Jolanta Klimas

20.03.2013 - 16.00 (środa) Piłsudskiego 24
------ Pokój nr 2 -- Przedstawiciel PGM : Andrzej Krzan

20.03.2013 - 16.00 (środa) Słoneczna 6
------ Świetlica -- Przedstawiciel PGM : Anna Kolud

21.03.2013 - 17.00 (czwartek) Daszyńskiego 3
------ Pokój nr 9 -- Przedstawiciel PGM : Andrzej Krzan

21.03.2013 - 16.00 (czwartek) Kilińskiego 6
------ Pokój nr 2 -- Przedstawiciel PGM : Jolanta Klimas

21.03.2013 - 16.00 (czwartek) Wspólna 3
------ Świetlica -- Przedstawiciel PGM : Anna Kolud

21.03.2013 - 16.00 (czwartek) Pułaskiego 1
------ Pok. Nauczycielski -- Przedstawiciel PGM : Władysława Morek

22.03.2013 - 16.00 (piątek) Pułaskiego 6
------ Pokój nr 9 -- Przedstawiciel PGM : Jolanta Klimas

22.03.2013 - 16.00 (piątek) Wesoła 8
------ Świetlica -- Przedstawiciel PGM : Anna Kolud

22.03.2013 - 17.00 (piątek) Wesoła 3
------ Pok. Nauczycielski -- Przedstawiciel PGM : Andrzej Krzan

23.03.2013 - 09.00 (sobota) Kraszewskiego 7
------ Świetlica -- Przedstawiciel PGM : Andrzej Krzan

23.03.2013 - 11.00 (sobota) Kraszewskiego 4
------ Świetlica -- Przedstawiciel PGM : Andrzej Krzan

23.03.2013 - 13.00 (sobota) Tyniecka 13
------ Świetlica -- Przedstawiciel PGM : Andrzej Krzan

25.03.2013 - 17.00 (poniedziałek) Krakowska 15
------ Świetlica -- Przedstawiciel PGM : Andrzej Krzan

26.03.2013 - 17.00 (wtorek) Dąbrowskiego 5
------ Świetlica -- Przedstawiciel PGM : Andrzej Krzan

02.04.2013 - 16.00 (wtorek) Ogrody 18
------ Świetlica -- Przedstawiciel PGM : Andrzej Krzan

03.04.2013 - 16.00 (środa) Kościuszki 1
------ Świetlica -- Przedstawiciel PGM : Andrzej Krzan

03.04.2013 - 16.00 (środa) Daszyńskiego 7
------ Pokój nr 9 -- Przedstawiciel PGM : Władysława Morek

03.04.2013 - 16.00 (środa) Dąbrowskiego 7
------ Pokój nr 2 -- Przedstawiciel PGM : Jolanta Klimas

04.04.2013 - 16.30 (czwartek) Piłsudskiego 14
------ Pokój nr 9 -- Przedstawiciel PGM : Władysława Morek

04.04.2013 - 16.00 (czwartek) Żwirki i Wigury 23
------ Pokój nr 2 -- Przedstawiciel PGM : Jolanta Klimas

04.04.2013 - 16.00 (czwartek) Krakowska 17
------ Świetlica -- Przedstawiciel PGM : Anna Kolud

04.04.2013 - 16.00 (czwartek) Kościuszki 3
------ Pok. Nauczycielski -- Przedstawiciel PGM : Andrzej Krzan

05.04.2013 - 16.00 (piątek) 29 Listopada 30
------ Świetlica -- Przedstawiciel PGM : Anna Kolud

05.04.2013 - 16.00 (piątek) Tyniecka 9
------ Pok. Nauczycielski -- Przedstawiciel PGM : Jolanta Klimas

08.04.2013 - 16.30 (poniedziałek) Niepodległości
------ 5 Świetlica -- Przedstawiciel PGM : Jolanta Klimas

09.04.2013 - 16.00 (wtorek) Żwirki i Wigury 21
------ Pokój nr 2 -- Przedstawiciel PGM : Jolanta Klimas

09.04.2013 - 17.00 (wtorek) Kraszewskiego 2
------ Świetlica -- Przedstawiciel PGM : Anna Kolud

10.04.2013 - 16.00 (środa) Piłsudskiego 18
------ Świetlica -- Przedstawiciel PGM : Jolanta Klimas

11.04.2013 - 16.00 (czwartek) Poniatowskiego 6
------ Pokój nr 2 -- Przedstawiciel PGM : Jolanta Klimas

11.04.2013 - 16.00 (czwartek) Konstytucji 3 Maja 1
------ Świetlica -- Przedstawiciel PGM : Anna Kolud

12.04.2013 - 16.00 (piątek) Kraszewskiego 9
------ Świetlica -- Przedstawiciel PGM : Jolanta Klimas


poniedziałek, 11.03.2013r
Informujemy, że od dnia 01 lipca wchodzi w życie ustawa śmieciowa nakładająca nowe obowiązki na Gminę Skawina oraz jej mieszkańców.


wtorek, 17.07.2012r

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż od początku sierpnia 2012r przystępujemy do realizacji następujących prac budowlanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zgodnie z ich uchwałami: wymiana okien w piwnicach i na klatkach schodowych, izolacja fundamentów, remont kominów.
Prezes Zarządu :
mgr inż. Łukasz Samborski